ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Καταστατικό (για τις ΟΕ, ΕΕ και ΙΚΕ) και ΦΕΚ (για τις ΕΠΕ και ΑΕ) που θα αφορά την
τροποίηση αλλαγής επωνυμίας ή νομικής μορφής
• Πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας του οχήματος
Άρση παρακράτησης κυριότητας (από την αντιπροσωπεία), στην περίπτωση που
αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας, στο πεδίο των παρατηρήσεων, η φράση
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ
Βεβαίωση τελών από την εφορία (τμήμα αυτοκινήτων) για όλα τα έτη που είχε ο
ιδιοκτήτης το όχημα στην κατοχή του (αναλυτικά όλα τα έτη ένα – ένα)
ΚΤΕΟ σε ισχύ (το γνήσιο και 1 φωτοαντίγραφο)
• Ποσό παραβόλου για την αντικατάσταση της άδειας κυκλοφορίας – 75€ για ΙΧ
αυτοκίνητο και 9€ για μοτοσυκλέτα
• Υπεύθυνη Δήλωση-Εξουσιοδότηση και επικύρωση αυτής σε Α.Τ. ή ΚΕΠ.

 • Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή της Άδειας Παραμονής ή Ταυτότητα
  Ευρωπαίου Πολίτη αθεώρητη
  • Πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας του οχήματος
  • Ποσό παραβόλου για την αντικατάσταση της άδειας λόγω αλλαγής χρώματος
  75€ για ΙΧ αυτοκίνητο και 9€ για μοτοσυκλέτα

Αίτηση Αλλαγής Χρώματος (205 downloads) (συμπληρώνετε τα στοιχεία σας, καθώς και τον αριθμό του
οχήματος)
Υπεύθυνη Δήλωση/εξουσιοδότηση (αλλαγή χρώματος) (290 downloads)   και επικύρωση αυτής σε Α.Τ. ή ΚΕΠ.

 • Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή της Άδειας Παραμονής ή Ταυτότητα
  Ευρωπαίου Πολίτη αθεώρητη*
  • Φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας του οχήματος (ή πρωτότυπη σε περίπτωση
  φθοράς)

Αίτηση Αντικατάστασης Άδειας Κυκλοφορίας (250 downloads) (Συμπληρώνετε
τα στοιχεία σας καθώς και τον αριθμό του οχήματός σας) (ΝΑ ΠΑΤΑΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ
ΚΑΙ ΝΑ ΣΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ)
Εξουσιοδότηση Αντικατάστασης Άδειας Κυκλοφορίας (211 downloads)   και επικύρωση αυτής σε Α.Τ. ή ΚΕΠ.

 • Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή της Άδειας Παραμονής ή Ταυτότητα
  Ευρωπαίου Πολίτη αθεώρητη
  • Πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας του οχήματος
  • Πινακίδες κυκλοφορίας του οχήματος (σε περίπτωση φθοράς, ή καταστροφής, ή
  κλοπής της μόνο της μιας από τις δύο)
  • Προτότυπη βεβαίωση κλοπής ή απώλειας από Αστυνομικό Τμήμα
  • Ποσό παραβόλου για την αντικατάσταση των πινακίδων κυκλοφορίας 30€ για την 1η
  αντικατάσταση ή 60€ εαν οι πινακίδες έχουν επανεκδοθεί από 2 φορές και άνω
  Αίτηση Αντικατάστασης Πινακίδων Κυκλοφορίας (210 downloads)    (συμπληρώστε τα στοιχεία σας, καθώς και τον αριθμό του οχήματος)
  Εξουσιοδότηση (Αντικατάστασης Πινακίδων Κυκλοφορίας) (189 downloads) και επικύρωση
  αυτής σε Α.Τ. ή ΚΕΠ
 • Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή της Άδειας Παραμονής ή Ταυτότητα
  Ευρωπαίου Πολίτη αθεώρητη*
  • Πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας του οχήματος
  • Εφόσον ο προηγούμενος ιδιοκτήτης είναι ιδιώτης, υπεύθυνη δήλωση για την παραχώρηση της κυριότητας. (230 downloads)  και επικύρωση αυτής
  σε Α.Τ. ή ΚΕΠ.
  • Εφόσον το όχημα αγοράστηκε από αντιπροσωπεία, απαιτούνται υπεύθυνη δήλωση
  από τον νόμιμο εκπρόσωποκαθώς και τα ΦΕΚ εκπροσώπησης και διάρκειας της εταιρίας.
  • Εξουσιοδότηση (ΝΑ ΠΑΤΑΣ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΝΑ ΣΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ) και

επικύρωση αυτής σε Α.Τ. ή ΚΕΠ.

• Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή της Άδειας Παραμονής ή Ταυτότητα
Ευρωπαίου Πολίτη αθεώρητη
• Δήλωση της κλοπής και έκδοση της αντίστοιχης βεβαίωσης κλοπής ΙΧ στο αστυνομικό
τμήμα της περιοχής σας.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Στο αστυνομικό τμήμα, κατά την παραλαβή της βεβαίωσης κλοπής, βεβαιωθείτε ότι
η κλοπή έχει δηλωθεί και στο ηλεκτρονικό σύστημα της τροχαίας
Αίτηση Κλοπή οχήματος Μ-ΤΑΚ28 (265 downloads) Υπεύθυνη Δήλωση Κλοπής (282 downloads) (συμπληρώνετε τα στοιχεία σας, καθώς και τον
αριθμό του οχήματος) και επικύρωση αυτής σε Α.Τ. ή ΚΕΠ
Εξουσιοδότηση Κάρτας Μόνιμου Κατοίκου (249 downloads) και επικύρωση αυτής σε Α.Τ. ή ΚΕΠ

Η εξαγωγή ΙΧ στο εξωτερικό διακρίνεται σε δυο περιπτώσεις:

A.Εξαγωγή ΙΧ σε χώρες τις ευρωπαϊκής ένωσης. Στην περίπτωση αυτή μαζί με την βεβαίωση
οριστικής διαγραφής παραδίδεται στον κάτοχο και η άδεια κυκλοφορίας με ειδική σφραγίδα
από το ΥΜΕ για την επαναταξινόμηση του οχήματος στη νέα χώρα.
B.Εξαγωγή ΙΧ σε τρίτες χώρες. Στην περίπτωση αυτή παραδίδεται στον κάτοχο μόνο η
βεβαίωση οριστικής διαγραφής.

• Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή της Άδειας Παραμονής ή Ταυτότητα
Ευρωπαίου Πολίτη αθεώρητη
• Άδεια κυκλοφορίας οχήματος
• Πινακίδες κυκλοφορίας οχήματος
• Βεβαίωση τελών από την εφορία (τμήμα αυτοκινήτων) για όλα τα έτη που είχε ο
ιδιοκτήτης το όχημα στην κατοχή του (αναλυτικά όλα τα έτη ένα – ένα)
• Τα απαραίτητα έγγραφα εξόφλησης του οχήματος (σε περίπτωση που παρακρατείται
η κυριότητα).
Αίτηση Οριστικής Διαγραφής λόγω Εξαγωγής (199 downloads)  (συμπληρώνετε τα στοιχεία σας, καθώς και τον αριθμό του οχήματος ) και
επικύρωση αυτής σε Α.Τ. ή ΚΕΠ.
Εξουσιοδότηση (Οριστικής Διαγραφής λόγω Εξαγωγής) (240 downloads) και επικύρωση
αυτής σε Α.Τ. ή ΚΕΠ.

• Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή της Άδειας Παραμονής ή Ταυτότητα
Ευρωπαίου Πολίτη αθεώρητη
• Φωτοαντίγραφο ξένης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος (σε περίπτωση
μεταχειρισμένου οχήματος)
• Έγκριση τύπου και πιστοποητικό συμμόρφωσης (σε περίπτωση καινούριου
οχήματος)
• Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου – ΚΤΕΟ (σε περίπτωση μεταχειρισμένου οχήματος)
• Δύο (2) πιστοποιητικά εκτελωνισμού από το Τελωνείο (πιστοποιητικά Α και Β)
• Τιμολόγιο Πώλησης (σε περίπτωση που το υπό ταξινόμηση όχημα υπάγεται στο
πεδίο εφαρμογής ΦΠΑ)
• Ποσό παραβόλου για την έκδοση της αρχικής άδειας – 75€ για ΙΧ, ή 9€ για
μοτοσυκλέτα

Σημείωση: Σε περίπτωση διαδοχικών μεταβιβάσεων όπου ο αρχικός κάτοχος είναι φυσικό
πρόσωπο απαιτείται πληρωμή τέλους μεταβίβασης σύμφωνα με τα κυβικά του οχήματος
Αντίθετα, σε περίπτωση όπου ο αρχικός κάτοχος είναι εταιρία θα πρέπει να εκδοθεί τιμολόγιο
με 24% ΦΠΑ και δεν απαιτείται πληρωμή τέλους μεταβίβασης

• Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του
διακαιούχου αθεώρητο
• Φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας του οχήματος αθεώρητο
• Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης δικαιούχου αθεώρητο
Υπεύθυνη δήλωση (ΚΑΡΤΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΜΕΑ) (210 downloads) στην
οποία ρητά θα αναφέρεται ότι «η χρήση του ∆ελτίου Στάθμευσης θα γίνεται στο
συγκεκριμένο όχημα και μόνο για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Αμεα και όταν το
Αμεα επιβαίνει του οχήματος» (στην περίπτωση του ο δικαιούχος δεν διαθέτει άδεια
οδήγησης
• Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες (τύπου ταυτότητας)
• Το ειδικό σήμα στάθμευσης για αναπηρικά οχήματα, το οποίο προβλέπεται από την
Γ4Α/Φ/3012/1984 Απόφαση Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (εφόσον αυτό έχει
χορηγηθεί)
• Έγγραφο Πιστοποίησης Αναπηρίας, καθώς και βεβαίωση από την Γραμματεία των
ΚΕΠΑ, με τα οποία να επιβεβαιώνεται ότι η πάθηση ανήκει στις δικαιούχες παθήσεις των
διατάξεων του άρθρου 16 του Ν.1798/1988, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο
23 του Ν.1882/1990 και έχουν στην πλήρη κυριότητά τους Ι.Χ. αυτοκίνητο (στην
περίπτωση που το όχημα δεν είναι αναπηρικό).

• Οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική πράξη ή απόφαση σχετική με την υιοθεσία ή την
αναδοχή Ατόμων με Αναπηρίες (σε περίπτωση γονέων ή δικαστικών συμπαραστατών ανήλιων ή
ενήλικων ΑμεΑ)

τσεκαρε το λινκ εχει κατω κατω τα φεκ για τα ΑμεΑ, παρτο όπως το έχει και βάλτο κάτω
από τα δικαιολογητικά εδώ 

https://www.diekpereoseis.gr/yphresies/oximata-ix/karta-amea#nomothesia-gia-to-deltio-
stathmefsis-amea

• Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή της Άδειας Παραμονής ή Ταυτότητα
Ευρωπαίου Πολίτη αθεώρητη
• Αντίγραφο του εντύπου Ε1 της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) του
τελευταίου οικονομικού έτους (εκτύπωση από το site του TAXIS).
Α. Για προστατευόμενο μέλος: Ε1 των γονέων του τελευταίου οικονομικού έτους.
Β. Σε περίπτωση πρόσφατης μετακόμισης: Το Ε1 συνοδεύει Μεταβολή Στοιχείων από
Δ.Ο.Υ.
• Φωτοντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας ή του μισθωτηρίου συμβολαίου του ακινήτου.
Α. Σε περίπτωση φιλοξενίας θα χρειαστεί μια υπεύθυνη δήλωση (202 downloads) με το γνήσιο της υπογραφής του ιδιοκτήτη ή
μισθωτή, στην οποία θα αναφέρεται η φιλοξενία του δικαιούχου της κάρτας
Υπεύθυνη δήλωση για το μόνιμο της κατοικίας (213 downloads)   και επικύρωση αυτής σε Α.Τ. ή ΚΕΠ
• Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.
Α. Σε περίπτωση που η άδεια κυκλοφορίας είναι σε άλλο όνομα θα χρειαστεί
μια υπεύθυνη δήλωση παραχώρησης (246 downloads)   χρήσης του συγκεκριμένου οχήματος με το γνήσιο της υπογραφής από τον
κάτοχό του και επικύρωση αυτής σε Α.Τ. ή ΚΕΠ.
Β. Για όχημα εταιρείας:
• -Βεβαίωση παραχώρησης χρήσης οχήματος από την εταιρεία στον δικαιούχο της
κάρτας υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπό της.
-ΦΕΚ ή Καταστατικό, που αποδεικνύει την ύπαρξη της εταιρείας και την νόμιμη εκπροσώπησή
της από τον υπογράφοντα την ανωτέρω βεβαίωση.
-Συμβόλαιο εταιρείας ή προσώπου ( αν αφορά πρόσωπο) με εταιρεία LEASING (εάν αφορά
όχημα με χρονομίσθωση).
• Ετήσιο τέλος για την έκδοση και ανανέωση της κάρτας μόνιμου κατοίκου – 10€
Αίτηση Κάρτας Μόνιμου Κατοίκου (199 downloads)  (συμπληρώνετε τα στοιχεία σας, καθώς και τον αριθμό του οχήματος) και
επικύρωση αυτής σε Α.Τ. ή ΚΕΠ.
Εξουσιοδότηση Κάρτας Μόνιμου Κατοίκου (249 downloads)   και επικύρωση
αυτής σε Α.Τ. ή ΚΕΠ.

Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή της Άδειας Παραμονής ή Ταυτότητα
Ευρωπαίου Πολίτη αθεώρητη
• Πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας του οχήματος
• Άρση παρακρήτησης κυριότητας (από την αντιπροσωπεία), στην περίπτωση που
αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας, στο πεδίο των παρατηρήσεων, η φράση
“ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ”
• Βεβαίωση τελών από την εφορία (τμήμα αυτοκινήτων) για όλα τα έτη που είχε ο
ιδιοκτήτης το όχημα στην κατοχή του (αναλυτικά όλα τα έτη ένα – ένα)
• Ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ), εφόσον το όχημα υποχρεούται να διαθέτει
(οχημα ανω των 4 ετών και μεταχειρισμένα αυτοκίνητα εισαγωγής)
• Ποσό παραβόλου ανάλογα με τον κυβισμό και το ποσοστό μεταβίβασης του οχήματος​

Κατηγορία
Κινητήρας σε κυβ. εκατ.Τέλος Μεταβίβασης
(Αυτοκίνητο)
Τέλος Μεταβίβασης
(Μοτοσυκλέτα)
Α' Εως 400105 € 39 €
Β' 401 - 800 120 € 54 €
Γ' 801 - 1300135 €69 €
Δ' 1301 - 1600165 € 99 €
Ε' 1601 - 1900 195 € 129 €
ΣΤ' 1901 - 2500 220 € 154 €
Ζ' 2500 και άνω 280 € 214 €

• Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή της Άδειας Παραμονής ή Ταυτότητα
Ευρωπαίου Πολίτη αθεώρητη
• Πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας του οχήματος

• Βεβαίωση της εφορίας ότι έχει δηλωθεί το αυτοκίνητο που κληρονόμησαν (αποδοχή
κληρονομιάς). Στην βεβαίωση αυτή πρέπει να προκύπτουν ο κληρονόμος ή οι
κληρονόμοι του θανόντος κατόχου αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας, καθώς και το ποσοστό
που αντιστοιχεί σε κάθε έναν.
• Άρση παρακρήτησης κυριότητας (από την αντιπροσωπεία), στην περίπτωση που
αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας, στο πεδίο των παρατηρήσεων, η φράση
“ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ”
• Βεβαίωση τελών από την εφορία (τμήμα αυτοκινήτων) για όλα τα έτη που είχε ο
ιδιοκτήτης το όχημα στην κατοχή του (αναλυτικά όλα τα έτη ένα – ένα)
• Ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ), εφόσον το όχημα υποχρεούται να διαθέτει
(οχημα ανω των 4 ετών και μεταχειρισμένα αυτοκίνητα εισαγωγής)
• Ποσό παραβόλου – 75€ για ΙΧ αυτοκίνητο και 9€ για μοτοσυσκλέτα
Αίτηση Μεταβίβασης Λόγω Κληρονομιάς (187 downloads) (Οι κληρονόμοι συμπληρώνουν τα στοιχεία τους, καθώς και τον αριθμό του
οχήματος κι επικυρώνουν σε Α.Τ. ή ΚΕΠ.)
Εξουσιοδότηση Μεταβίβασης Λόγω Κληρονομιάς (1314 downloads) (οι κληρωνόμοι συμπληρώνουν τα στοιχεία τους κι επικυρώνουν σε Α.Τ.
ή ΚΕΠ)

Σημείωση: Σε περίπτωση που το όχημα θα πάει για καταστροφή, δεν απαιτείται ΚΤΕΟ. Αντ’
αυτού συμπληρώνεται υπεύθυνη δήλωση μη κυκλοφορίας (198 downloads)  από τους κληρονόμους.

• Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή της Άδειας Παραμονής ή Ταυτότητα
Ευρωπαίου Πολίτη αθεώρητη
• Άδεια κυκλοφορίας οχήματος
• Πινακίδες κυκλοφορίας οχήματος
• Βεβαίωση τελών ΔΟΥ για όλα τα έτη που είχε ο ιδιοκτήτης το όχημα στην κατοχή του
(αναλυτικά όλα τα έτη ένα – ένα)
• Βιβλιάριο μεταβολών, εάν το όχημα έχει εφοδιαστεί με τέτοιο έντυπο (ΠΑΛΑΙΑ
ΟΧΗΜΑΤΑ)
• Τα απαραίτητα έγγραφα εξόφλησης του οχήματος (σε περίπτωση που παρακρατείται η
κυριότητα).
• Σε περίπτωση που η άδεια και οι πινακίδες έχουν κατατεθεί στην εφορία, απαιτείται
επιπλεόν εξουσιοδότηση (ΝΑ ΠΑΤΑΣ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΝΑ ΣΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ)για
την μεταφορά του φακέλου υπηρεσιακώς από την εφορία στη Δ/νση Συγκοινωνιών
• Σε περίπτωση απώλειας της άδειας ή/και των πινακίδων, απαιτείται βεβαίωση του
Αστυνομικού Τμήματος για την δήλωση της απώλειας
• Σε περίπτωση που το όχημα έχει παραληφθεί και καταστραφεί από τον Δήμο, απαιτείται
η βεβαίωση καταστροφής από τον ΟΔΔΥ
Αίτηση Οριστική Διαγραφή Μ12 (191 downloads)  κι

επικύρωση αυτής σε Α.Τ. ή ΚΕΠ
Εξουσιοδότηση (οριστικής διαγραφής) (203 downloads) και επικύρωση
αυτής σε Α.Τ. ή ΚΕΠ.

• Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή της Άδειας Παραμονής ή Ταυτότητα
Ευρωπαίου Πολίτη
• Άδεια κυκλοφορίας οχήματος (με ημ/νια έκδοσης πρίν τις 3/4/2004)
• Πινακίδες κυκλοφορίας οχήματος
• Βιβλιάριο μεταβολών (εάν το φορτηγό έχει εφοδιαστεί με τέτοιο έντυπο – ΠΑΛΑΙΑ
ΟΧΗΜΑΤΑ)
• Τα απαραίτητα έγγραφα εξόφλησης του οχήματος (σε περίπτωση που παρακρατείται η
κυριότητα).
• Σε περίπτωση που η άδεια και οι πινακίδες έχουν κατατεθεί στην εφορία, απαιτείται
επιπλεόν εξουσιοδότηση (ΝΑ ΠΑΤΑΣ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΝΑ ΣΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ) για
την μεταφορά του φακέλου υπηρεσιακώς από την εφορία στη Δ/νση Συγκοινωνιών
• Σε περίπτωση που το όχημα έχει παραληφθεί και καταστραφεί από τον Δήμο, απαιτείται
η βεβαίωση καταστροφής από τον ΟΔΔΥ
• Ποσό παραβόλου για την οριστική διαγραφή 20€
Αίτηση Οριστικής Διαγραφής πριν 4.3.2004 (200 downloads)  κι επικύρωση αυτής σε Α.Τ. ή ΚΕΠ.
Εξουσιοδότηση Οριστικής διαγραφής πριν 4.3.2004 (246 downloads) κι επικύρωση
αυτής σε Α.Τ. ή ΚΕΠ.

A. Αρχική Έκδοση
1. Αίτηση Χορήγησης Σημειώματος Ρυμούλκησης (225 downloads)  και επικύρωση αυτής σε Αστυνομικό Τμήμα ή ΚΕΠ
2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής σας Ταυτότητας
3. Έγκριση τύπου του ρυμουλκούμενου οχήματος
4. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης του ρυμουλκούμενου οχήματος
5. Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου
6. Αποδεικτικό αγοράς της μπαγκαζιέρας, του τρεϊλερ ή της τροχοσκηνής

Β. Μεταβίβαση Μεταχειρισμένου Τρειλερ
1. Αίτηση Χορήγησης Σημειώματος Ρυμούλκησης (225 downloads)  και επικύρωση αυτής σε Αστυνομικό Τμήμα ή ΚΕΠ
2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου

3. Έγκριση τύπου του ρυμουλκούμενου οχήματος
4. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης του ρυμουλκούμενου οχήματος
5. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τα δύο παραπάνω πιστοποιητικά 3 & 4, τότε
ζητείται Υπεύθυνη δήλωση (Ν 1599/86) από ιδιώτη Μηχανολόγο Μηχανικό ή Τεχνολόγο
Μηχανικό σύμφωνα με την 34075/3603/99 (ΦΕΚ 2117Β/06-12-99) απόφαση του Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών & Δικτύων «στην οποία θα αναγράφονται τα τεχνικά στοιχεία του αυτοκινήτου και του
ρυμουλκούμενου»
6. Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου
7. Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταβίβασης θεωρημένο από τη ΔΟΥ
8. Σημείωμα ρυμούλκησης προηγούμενου κατόχου

Γ. Αλλαγή αυτοκινήτου (ίδιος ιδιοκτήτης)
1. Αίτηση Χορήγησης Σημειώματος Ρυμούλκησης (225 downloads)  και επικύρωση αυτής σε Αστυνομικό Τμήμα ή ΚΕΠ
2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου
3. Έγκριση τύπου του ρυμουλκούμενου οχήματος
4. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης του ρυμουλκούμενου οχήματος
5. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τα δύο παραπάνω πιστοποιητικά 3 & 4, τότε
ζητείται Υπεύθυνη δήλωση (Ν 1599/86) από ιδιώτη Μηχανολόγο Μηχανικό ή Τεχνολόγο
Μηχανικό σύμφωνα με την 34075/3603/99 (ΦΕΚ 2117Β/06-12-99) απόφαση του Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών & Δικτύων «στην οποία θα αναγράφονται τα τεχνικά στοιχεία του αυτοκινήτου και του
ρυμουλκούμενου»
6. Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του νέου αυτοκινήτου
7. Προηγούμενο σημείωμα ρυμούλκησης

Δ. Ρυμούλκηση και από δεύτερο αυτοκίνητο (Διαφορετικός ιδιοκτήτης)
1. Αίτηση Χορήγησης Σημειώματος Ρυμούλκησης (225 downloads)  και επικύρωση αυτής σε Αστυνομικό Τμήμα ή ΚΕΠ.
2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου
3. Έγκριση τύπου του ρυμουλκούμενου οχήματος
4. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης του ρυμουλκούμενου οχήματος
5. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τα δύο παραπάνω πιστοποιητικά 3 & 4, τότε
ζητείται Υπεύθυνη δήλωση (Ν 1599/86) από ιδιώτη Μηχανολόγο Μηχανικό ή Τεχνολόγο Μηχανικό σύμφωνα
με την 34075/3603/99 (ΦΕΚ 2117Β/06-12-99) απόφαση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων
«στην οποία θα αναγράφονται τα τεχνικά στοιχεία του αυτοκινήτου και του ρυμουλκούμενου»
6. Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του δεύτερου αυτοκινήτου
7. Φωτοαντίγραφο υπάρχοντος σημειώματος ρυμούλκησης
8. Υπεύθυνη δήλωση (Ν 1599/86) του κατόχου του ρυμουλκούμενου στην οποία θα
αναγράφει:«παραχωρώ την χρήση του με αρ. πλαισίου ……………………………………… τρέιλερ,
μπαγαζιέρας, ή τροχοσκηνής ιδιοκτησίας μου στον …………………………………………………….

(ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη αυτοκινήτου) κάτοχο του υπ ́ αριθμ. ……………………………. αυτοκινήτου

Απαραίτητα παράβολα – κόστη για την έκδοση:
1. Παράβολο 3 € από την ΔΟΥ

Scroll UpΣχολή Οδηγών στον Παγκράτι