ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

  • 2 έγχρωμες φωτογραφίες για δίπλωμα
  • Α.Φ.Μ.
  • Δίπλωμα
  • Ταυτότητα
  • Αίτηση Εκτύπωσης-Υπεύθυνη Δήλωση κι επικύρωση αυτών σε Αστυνομικό
    Τμήμα ή ΚΕΠ.
  • Παράβολα δημοσίου ταμείου (η σχολή αναλαμβάνει να τα κόψει εκ μέρους σας)

• Εκτύπωση Εντύπου Άδειας Οδήγησης [0028]: 30€

Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται:

  • Διαβατήριο
  • Άδεια παραμονής (να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν.)
Scroll UpΣχολή Οδηγών στον Παγκράτι