ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ-ΚΛΟΠΗ-ΦΘΟΡΑ 

  • 2 φωτογραφίες για δίπλωμα
  • Ταυτότητα
  • Α.Φ.Μ
  • Αίτηση Εκτύπωσης-Υπεύθυνη Δήλωση κι επικύρωση αυτών σε Αστυνομικό
    Τμήμα ή ΚΕΠ.
  • Παράβολα δημοσίου ταμείου (η σχολή αναλαμβάνει να τα κόψει εκ μέρους σας)

• Απώλεια ή κλοπή εντύπου Άδειας Οδήγησης [0029]: 30€
• Εκτύπωση Εντύπου Άδειας Οδήγησης [0028]: 30€
• Χαρτόσημο Αντίγραφο εντύπου Άδειας Οδήγησης [0066]: 9.02€

Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται:

  • Διαβατήριο
  • Άδεια παραμονής (να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν.)
Scroll UpΣχολή Οδηγών στον Παγκράτι